Saturday, August 27, 2005

حرف اول

چند سطری نوشتم تا اگر عزیزی خواست و "هزارتو" را برگزید برای خواندن ، قدری هم از چند و چونش بداند و از ساز و کارش آگاه تر گردد.ا
چنان که از توضیح کوتاه بالای صفحه برمی آید مطالبی که در اینجا گردآوری خواهم کرد حول محور ادبیات و اروتیسم است. از مدتی پیش در این خصوص دقیق شدم و کنجکاو در جستجوی منابع فارسی. اما حاصل ناچیز است و بدبینانه. هر چه در جهان غرب آثار بیشتری از این دست روی کاغذ آمده و نقد و تحلیل و تئوری بر آنها نوشته شده ، اینجا کمتر نشانی به چشم می خورد و حتی حرف و حدیثش نیز به زحمت به زمزمه ای می ماند. به یقین می توان اذعان داشت که هیچ امکان متعارفی برای بروز متمرکز این مضامین لااقل در چند دهه ی اخیر وجود نداشته و مزید بر علت است که تمامی منابع مرجع و معتبر قدیم هم تقریبن غیر قابل دسترسی شده اند. البته حرکت های ارزشمندی همچون کنکاش بی بدیل دکتر سیروس شمیسا در بن مایه های اروتیک ادبیات فارسی و یا ابتکار آقای رضا قاسمی در نشریه ی اینترنتی وزینشان "دوات" - که بخش مجزایی را به این پرونده اختصاص داده اند - را نیز نباید از یاد برد. افسوس که موارد انگشت شمار کفایت نخواهد کرد. اینها را بیشتر باید شروع دانست تا جریان اصلی. از سویی دیگر نمی توان پرده پوشی کرد که اغلب ، ادیب و ادبیات شناس ما علی رغم اشراف و نظر حقیقی اش چندان تمایلی به طرح این مهم ندارد. که اینها حواشی است و به اساسی ترها باید پرداخت. یا سرمان درد نمی کند برای درافتادن با حکومت و تیغ تیز سانسورش. طبعن چند بزرگواری هم که این گونه می نگارند و به حقانیت اعتبارش اعتقادی راسخ دارند ، در سایه می مانند. نه منتشر می کنند نه مجلسی می گزارند در این باره. نتیجه می شود یک ادبیات زیرزمینی منزوی و منحط. رشد نمی کند و جریان ساز نیز نمی شود.ا
قدر مسلم هیچ یک به تنهایی یارای دریدن این پیله را نخواهیم داشت. این را به حساب سهم اندک من بگذارید. اگر حداقل وسوسه ای باشد برای آنان که صاحب سبکند و کارشان در خفا ، سعی من به تمامی به ثمر نشسته است. پیش تر گفتم که پوشه ی مطالبم چندان حجیم نیست. برای شروع همه را تقسیم می کنم با شما. اما نمی خواهم "هزارتو" در اندازه ی یک کتاب خانه ی کوچک بماند. که باید فضایی باشد برای تقابل آثار و آراء. بدون کمترین اعمال تعدیل و سلیقه ای هر آنچه که ارزش ادبی داشته باشد و مختص به این نوع - از ترجمه تا تالیف - در "هزارتو" خواهم گذاشت.ا
دست یاری تان را می طلبم و اعتماد و ارتباط حیاتی تان را.ا


فرزاد ثابتی